C'est de l'inuit : laj dëpyèr 
èllizè tünbibl éjéqùtè
düròqènròl sürmõwòqman
énùzétyõ ërëãsãbl
dãsevagõ

èlétèbèl qòm1cha
èlsétirè èlsòmnolè èlchãtonè
ãchosèt sürlevelùr delabãqèt
jënsèpa sqèlpùvè èméãmwa
qèlqilüzyõ
mènùzétyõ ërëãsãbl
dãsevagõ
[suite...]
Mise en ligne : mardi 22 janvier 2008, 00:14
Classé dans : Proses insensées  |  1987
Commenter   |  permalienk


« · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · » »|